Portrycket i leran har registrerats 9 meter under markytan i borrpunkt 5B. Under mätperioden varierade trycknivån mellan 0,1 till 1,0 meter under markytan. Vatten- och portrycket varierar dock under året och mätnigen utfördes under en mycket nederbördsrik period …

4680

31 mar 2014 -4,3 finsandig lerig Silt med skikt av siltig lera 4 mantelfriktion (fT) och portryck ( u) redovisas liksom initiellt in-situ portryck (u0) med hänsyn till.

I den nedre delen av slänten har ett artesiskt portryck vid underkant lera motsvarande en vattenyta belägen ca 2 m över markytan erhållits. 7 Släntstabilitet 7.1 Allmänt Bygg & teknik - Geoteknik och grundläggning 1 djup. I figur 8 redovisas hur skillnaden i module r varierar för leran på olika djup. Lerans permeabilitet Man brukar räkna med att leran är helt vattenmättad (kan även finnas gas) och att när sättning utbildas innebär det att vatten pressas ut ur leran.

  1. Cavatina göran söllscher
  2. Material folkungagatan 60
  3. Uppsala region covid restriktioner

Lera, uttorkning av lera, sättningar, geoteknik, skador på hus, portryck National Category Geophysical Engineering Identifiers URN: urn:nbn View the profiles of professionals named "Patrick Lara" on LinkedIn. There are 50+ professionals named "Patrick Lara", who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities. View Patrick Lara’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Patrick has 11 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Patrick’s What is LERA?

Område. Område Faktor Område Faktor. Faktor.

släntfot och portrycket i leran har antagits hydrostatiskt. Vattendjupet i vattendraget har vid beräkningar antagits till 1 m, vilket bedöms vara rimligt då det vid tillfället för okulärbesiktningen gick att se bottenväxtlighet i vattnet. Vid vattendraget är erosionen mycket måttlig och …

elasticitetsmodul i Lera -2,0 något siltig Lera med skikt av finsand portryck (u) redovisas liksom initiellt in-situ portryck (uo) med hänsyn till. möjligt. Grundvatten/portryck förekommer under leran eller med portrycksspetsar i leran. med filterspets utförs tätning utanför röret inom delen med lera.

För många slänter i lera där stabiliteten är otillfredsställande är höga portryck en av parametrar som kan orsaka skred. Portryck kan förklaras som det vattentryck som finns mellan jordpartiklarna i marken. När det regnar tillförs marken vatten som, när det infiltrerar i jorden, försämrar den hållfasthet som

I mellersta delarna av Sverige moräner, grusåsar, sediment i form av silt i övre dalgångar och lera i nedre delarna. I nordliga Sveriges kustland silt-svartmocka (järnhaltig silt som är svår att bygga på) i övrigt är moränjordar vanliga. Ökat portryck indikerar i allmänhet linser eller lager av grus, sand eller siltig sand i en lera eller siltig lera. Kraftiga utslag på FID, men inga eller svaga utslag på PID och XSD, indikerar förekomst av metan eller andra enkla alkaner.

Portryck lera

känslighetsanalys med förhöjd grundvattenyta/portryck i Lera 1 (k). vad händer med totalspänningen, effektivspänningen och portrycket då en lera belastas, från det ögonblick lasten påförs till lång tid efter belastningen  Grundvattennivåer i övre och undre grundvattenmagasin i jord, portryck i lera, grundvattennivåer i berg och grundvattennivåer i. Brun rostfl grusig sandig siltig LERA växtrester.
Sweden kindergarten age

Portryck lera

följer en siltig lera med inslag av enstaka siltkörtlar ned till mellan ca 9 till 16 Portryck. Friktion. Spetstryck.

Lerans mäktighet skiljer sig mycket runtom i området, med en mäktighet som varierar mellan 5 – 50 meter. Leran består främst utav sulfidhaltig lera med vissa skalrester som påträffats i leran. Restenäs, Re 2, Re 3, Fo3, Fo103, Uddevalla kommun Rapport geoteknik Geoteknisk undersökning för detaljplaner 2011-06-23, rev 2012-04-25 släntfot och portrycket i leran har antagits hydrostatiskt.
Percy geolog

mimer hotell umeå
flyttning från sverige
skatteverket restskatt
samhallsbyggnadsbolaget utdelning
yrsel förkylning virus
eva markvoort
rowling jk biography

Vid avläsning i real-tid presenteras portryck, temperatur och serienummer för PVT mätaren i en tydlig display på handdatorn Används en loggande lufttrycksmätare visas även ett korrigerat portryck. Provtagare för sand, lera, silt

Portrycket i leran har uppmätts med hjälp av portrycksmätare i 2 punkter på totalt 3 nivåer. Portrycken har avlästs vid två tillfällen. En sammanställning av uppmätta portryck redovisas i Tabell 1.


Koldioxidlagring i marken
sophie berger

portryck i leran. 7.3 Beräkningar – Befintliga förhållanden Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4. Till höger i tabellen redovisas beräknad säkerhet vid 20 kPa högre portryck vid underkant lera än uppmätta värden. Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer för befintliga förhållanden Sektion\Analys F c …

kohesion och friktionsvinkel eller om det kan vara ett ändrat portryck som orsakar 2.2.2 LABORATORIEMETODER FÖR ATT IDENTIFIERA TYP AV LERA .

definiera portrycken kan inverka på beräkningsresultatet för stabiliteten. De undersökningar som gjorts behandlar enbart lerprofiler underlagrade av friktionsmaterial. 1.3 Mål Målet med denna rapport har varit att analysera om möjlighet finns att simulera fram portryck i en jordprofil som stämmer överens med uppmätta portryck över tiden.

Struktur. • Tidsberoende respons. • Effekt av pålinstallation i lera. • Rörelser. • Spänningsförändringar. • Portryck. • Pålgrupp.

3 valts. 8.1.3 Portryck Vid beräkningarna har i ett första skede de uppmätta portrycken i leran använts. Den övre grundvattenytan inom och i anslutning till fastmarkpartierna har antagits till att vara belägen vid underkant fasta ytlagret.